การดำเนินการบำรุงรักษาเชิงรุก ตอนที่ 1

2018-02-02

            การเปลี่ยนการบำรุงรักษาแก้ไขที่ไม่มีแผนให้เป็นการบำรุงรักษาแก้ไขที่มีแผนและการใช้หน้าต่างของการบำรุงรักษาให้เป็นประโยชน์จะช่วยให้เวลาที่ต้องหยุดเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อทำการซ่อมแซมกระทบกระเทือนต่อการผลิตน้อยที่สุดแต่ไม่ได้เป็นการลดจำนวนการชำรุดเสียหายที่เกิดขึ้นกับเครื่องจักรและอุปกรณ์ เช่นเดียวกับการบำรุงรักษาป้องกันทั้งทางตรงและทางอ้อมส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เป็นการลดจำนวนของการชำรุดเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับเครื่องจักรและอุปกรณ์แต่จะเป็นการดำเนินการก่อนที่การชำรุดเสียหายหรือการเสื่อมสภาพของชิ้นส่วนและวัสดุของเครื่องจักรและอุปกรณ์จะเกิดขึ้น อย่างไรก็ตามการบำรุงรักษาป้องกันทางตรงบางอย่างจะช่วยไม่ให้ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องชำรุดเสียหายเร็วกว่าที่ควรแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจำนวนของการชำรุดเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับเครื่องจักรและอุปกรณ์จะลดลง ตัวอย่างเช่น

การปรับตั้งความตึงของสายพานให้มีความตึงตามกำหนดทุกๆช่วงระยะเวลาการใช้งานซึ่งเป็นการบำรุงรักษาป้องกันทางตรง ก็จะช่วยให้สายพานและชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องเช่นตลับลูกปืนของมู่เล่สายพานมีอายุการใช้งานตามที่ควรจะเป็น มิได้ไปเพิ่มอายุการใช้งานหรือลดจำนวนการชำรุดเสียหายลง แต่หากไม่มีการปรับตั้งสายพานดังกล่าวตามกำหนดอายุการใช้งานของสายพานเองและชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องก็จะสั้นกว่าที่ควรจะเป็น ดังนั้นหากต้องการเพิ่มสมรรถนะความพร้อมการใช้งานให้สูงขึ้นและต้องการลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาโดยรวมให้ต่ำลงอีก ก็จำเป็นต้องมีวิธีการนอกเหนือไปจากการดำเนินการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์โดยการใช้กลยุทธ์ต่างๆทั้งหมดที่ได้อธิบายไว้แล้วข้างต้น ที่ยังคงเป็นการบำรุงรักษาในรูปแบบของการบำรุงรักษาแก้ไขและป้องกันเท่านั้นซึ่งไม่สามารถลดจำนวนการชำรุดเสียหายของเครื่องจักรและอุปกรณ์ลงได้ นั่นก็คือการผนวกเอาการวิเคราะห์หาสาเหตุรากของการชำรุดเสียหายที่เกิดขึ้นเข้ากับการดำเนินการบำรุงรักษาในรูปแบบที่เหมาะสม แล้วทำการแก้ไขที่สาเหตุรากของการชำรุดเสียหายหรือหาวิธีการที่เหมาะสมเพื่อลดจำนวนการชำรุดเสียหายรวมทั้งเวลาที่จะต้องเสียไปเนื่องจากต้องหยุดเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อทำการบำรุงรักษาลง โดยเมื่อมีการชำรุดเสียหายเกิดขึ้นแต่ละครั้งจะต้องหาวิธีการที่เหมาะสมที่สุดในการแก้ไขปัญหานั้นๆ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในรูปแบบเดิมขึ้นอีกในอนาคต ซึ่งสามารถทำได้โดยพิจารณาปัญหาการชำรุดเสียหายของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นตามขั้นตอนคือ…….. โปรดติดตามตอนต่อไป