โครงการ

การเพิ่มประสิทธิผลและการยกระดับงานบำรุงรักษา

ด้วยการสำรองอะไหล่

(Parts Consignment)
 

ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานฯ

          เพื่อให้โครงการฯเกิดประสิทธิผลสูงสุดตามที่ได้ตั้งไว้ จึงได้มีการกำหนดแนวทางในการดำเนินงาน ดังนี้

1. ตรวจสอบรายการอะไหล่และการเสนอราคา

     1.1  ผู้เข้าร่วมโครงการฯทำการกำหนดรายละเอียดรายการลูกปืน (Bearing) ที่ต้องการ

     1.2  ผู้เข้าร่วมโครงการฯทำการสรุปจำนวนที่ต้องการใช้สำรองตามรอบที่ได้กำหนดร่วมกันไว้ 

     1.3  ทำการออกแบบรหัสอะไหล่ที่เข้าใจร่วมกันทั้ง 2 ฝ่ายเพื่อใช้อ้างอิงรายการอะไหล่ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

      1.4  ทางบริษัท พาร์ท คอนซัลแตนท์ เซอร์วิส จำกัด (PCS) จะทำการเสนอราคารายการ  อะไหล่แต่ละรายการให้แก่ผู้เข้า
            ร่วมโครงการเพื่อพิจารณา

หมายเหตุ  :  ซึ่งราคาที่เสนออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อกรณีค่าเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง

2. การส่งสินค้า

            2.1 เมื่อถึงเวลาตามรอบที่ได้ตกลงกันไว้ทางบริษัท พาร์ท คอนซัลแตนท์ เซอร์วิส จำกัด(PCS) จะทำการตรวจสอบจำนวนจากผู้ที่เข้าร่วมโครงการฯใช้ไป

ซึ่งสามารถดำเนินการได้ 2 ลักษณะ ดังนี้

ลักษณะที่ 1  กรณีผู้เข้าร่วมโครงการฯใช้โปรแกรม  PMII

    - โปรแกรม PMII จะทำการสรุปจำนวนการเบิกใช้อะไหล่ แลัวผู้ใช้งานส่งจำนวนดังกล่าวมายัง PCS ตามรอบที่ตกลงกันไว้

    - ทาง PCS จะทำการนำรายการอะไหล่พร้อมจำนวนที่ผู้เข้าร่วมโครงการเบิกใช้ จัดส่งให้เท่ากับจำนวนตามที่ตกลงกันไว้
      (ระยะเวลาการส่ง ขึ้นอยู่กับข้อตกลงร่วมกัน)

    - ทาง PCS จะทำการออกเอกสารยืนยันการส่งอะไหล่ พร้อมการยืนยันการรับเข้าจากเจ้าหน้าที่สโตร์ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ
      เพื่อใช้อ้างอิงการชำระเงินต่อไป

ลักษณะที่ 2 กรณีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไม่ได้ใช้โปรแกรม  PMII

   - ผู้เข้าร่วมโครงการ จะทำการส่ง “รายงานสรุปการใช้อะไหล่” ในรูปแบบไฟล์รายงาน หรือ excel file มายัง PCS หรืออื่นๆตามที่ตกลงกันไว้

   - ทาง PCS จะทำการนำรายการอะไหล่พร้อมจำนวนที่ผู้เข้าร่วมโครงการเบิกใช้ ไปส่งให้เท่ากับจำนวนตามที่ตกลงกันไว้
     (ระยะเวลาการส่ง ขึ้นอยู่กับข้อตกลงร่วมกัน)

   - ทาง PCS จะทำการออกเอกสารยืนยันการส่งอะไหล่ พร้อมการยืนยันการรับเข้าจากเจ้าหน้าที่สโตร์ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อใช้อ้างอิงการชำระเงินต่อไป

3. การชำระเงิน

     - ทาง PCS จะทำการออกเอกสารเรียกเก็บเงินเฉพาะตามจำนวนที่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้ใช้ไป โดยยืนยันจากเอกสารการส่งอะไหล่เข้าสโตร์

    - รอบการชำระเงิน ให้เป็นไปตามความเหมาะสมและตามข้อตกลงของทั้ง 2 ฝ่าย

4. การรับประกันสินค้า

     ทาง  PCS ได้มีการออกแบบฉลากสำหรับติดผนึกให้กับกล่องสินค้าทุกรายการ เพื่อเป็นการป้องกันการปลอมแปลงสินค้า และหากพบว่าฉลากดังกล่าวมีการหลุดหรือฉีกขาด จะถือว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีเจตนาใช้สินค้า ซึ่งนำไปสู่การออกเอกสารเรียกชำระเงินได้ต่อไป

5. การเคลมสินค้า

    ทาง PCS มีมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนการส่งมอบให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ แต่หากพบว่าสินค้าเกิดการเสียหายที่นอกเหนือจากการใช้งาน การติดตั้ง หรือจากอุบัติเหตุที่เกิดจากผู้ใช้งาน ทาง  PCS จะทำการเปลี่ยนอะไหล่รายการดังกล่าวให้เร็วที่สุด และไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆทั้งสิ้น
 

สิ่งที่จะได้รับเพิ่มเติม

             - ภายใต้โครงการฯ สมาชิกสามารถข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมองค์ความรู้และกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง อาทิ

            -  หลักสูตรจัดการงานบำรุงรักษาอย่างมืออาชีพ

            -  หลักสูตรการสำรองอะไหล่ที่เหมาะสมในกิจกรรมงานบำรุงรักษา

            -  หลักสูตรการบริหารงบประมาณคลังอะไหล่ในงานบำรุงรักษา

            -  การเสวนา การยกระดับการทำงานของหน่วยงานคลังอะไหล่ 4.0
            -  ฯลฯ