Consignment Introduction

            “การเก็บสำรองอะไหล่เพื่อตอบสนองในงานซ่อมบำรุงอย่างเหมาะสม” เป็นประโยคที่มีให้เห็นอย่างกว้างขวางในวงการอุตสาหกรรมภาคการผลิต ซึ่งในความเป็นจริงมีเพียงไม่กี่โรงงานเท่านั้นที่เข้าใจและสามารถปรับวิธีการแบบเดิมเพื่อมารองรับกับการเปลี่ยนแปลงเพื่อตอบสนองกับการสำรองที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งในที่ผ่านมาการทำสำรองอะไหล่ยังคงมุ่งเน้นมาจากการเก็บประวัติการเสียของเครื่องจักรเป็นหลัก แล้วจึงนำมาคำนวณหาปริมาณหรือจำนวนที่ในการเก็บสำรองซึ่งส่งผลถึงการขาดความแม่นยำ จนเกิดกรณีทำให้รายการอะไหล่บางรายการมีมากเกินความจำเป็นและบางรายการเก็บจนหมดอายุ  อันเนื่องมาจากวิธีการที่ผิด

                ซึ่งการสำรองอะไหล่ที่มีประสิทธิภาพและถูกต้องนั้น ควรมุ่งเน้นการสำรองที่มาจากแผนการบำรุงรักษา (PM) ซึ่งมีความแม่นยำทั้งจำนวนและระยะเวลาที่ต้องทำการเปลี่ยน แต่กระนั้นก็ตามการทำสำรองจากการบำรุงรักษานั้น ก็ยังคงมีข้อจำกัดเรื่องการสั่งซื้อที่ต้องมีการลงทุนซื้อไปก่อนเป็นจำนวนมากๆ ซึ่งหากคิดมาเป็นตัวเลขแล้วในหลายๆโรงงานและพบว่ามีหลายล้านบาทเลยทีเดียว

                ในโครงการจัดซื้อแบบโครงการที่เสนอนี้ เป็นโครงการที่มุ่งเน้นช่วยให้โรงงานมีต้นทุนในการสั่งซื้อที่น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย เพื่อตอบสนองการทำสำรองอะไหล่ในกิจกรรมงานบำรุงรักษาและงานซ่อมฉุกเฉินของหน่วยงานซ่อมบำรุง โดยผลที่ได้นั้นจะส่งไปถึงความพร้อมในการมีอะไหล่สำหรับพร้อมเปลี่ยนเสมอ และไม่เกิดภาระการแบกต้นทุนของโรงงาน รวมถึงการลดเวลาหยุดเครื่องเนื่องจากการรอคอยอะไหล่ ซึ่งทั้งหมดนี้เพื่อนำไปสู่การใช้เครื่องจักรที่มีสรรถนะที่ดีต่อการตอบสนองในระบบการผลิต
 

Propose of Spare Parts Consignment

  • เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานและความน่าเชื่อถือของเครื่องจักร ด้วยผ่านโครงการจัดซื้อแบบโครงการที่มีประสิทธิภาพ
  • สร้างความมั่นใจให้กับงานซ่อมฉุกเฉินและงานวางแผนบำรุงรักษา ว่าเมื่อใดก็ตามที่ต้องการใช้อะไหล่ ต้องมีอะไหล่ได้ใช้ในทันทีหรือใช้เวลาน้อยที่สุดในการจัดหา
  • ลดจำนวนอะไหล่คงคลังหรือสำรองคงเหลือน้อยที่สุด เพื่อลดต้นทุนในการจัดเก็บ และเพื่อลดพื้นที่ในการจัดเก็บ
  • การนำเทคโนโลยีที่มีความน่าเชื่อถือมาปรับใช้ในการดำเนินกิจกรร
     

Contract Methodology

เป็นการกำหนดสัญญาพิเศษขึ้นมาเพื่อให้เกิดความสะดวกตามเงื่อนไขที่ต้องการในการสั่งซื้อ การจัดส่ง และการจัดเก็บ โดยทั้งหมดของโครงการจะถูกเชื่อมโยงมาที่ประสิทธิภาพของการบริหารการจัดซื้อที่ว่า มีอะไหล่ให้ใช้อย่างทันท่วงที ในเวลาที่ต้องการ ในราคาที่เหมาะสม

·   Value preposition  
คุณค่าที่มอบให้ลูกค้า :  โครงการฯดังกล่าวมุ่งเน้นการตอบสนองการสำรองอะไหล่เพื่องานบำรุงรักษาและงานซ่อมฉุกเฉิน ซึ่งเป็นลดภาระหรือตัดภาระของการลงทุนซื้ออะไหล่มาเก็บไว้ โดยมีการทำงานร่วมกับลูกค้าในการกำหนดจำนวนที่ต้องใช้ในแต่ละรอบเพื่อให้การใช้นั้นหมดไป โดยไม่มีการเก็บเกินความจำเป็น ส่งผลถึงการได้อะไหล่ที่มีคุณภาพที่ดีพร้อมใช้งานอยู่เสมอ ซึ่งเมื่อมีการเบิกใช้เมื่อใดจึงมีการคิดค่าใช้จ่าย โดยผู้เข้าร่วมในโครงการจะได้รับโปรแกรมควบคุมและดูแลการใช้อะไหล่สำหรับฝ่ายสโตร์อะไหล่ ซึ่งในรายการอะไหล่แต่ละรายการจะมีการกำหนดจุดสูงสุดและจุดสั่งซื้อไว้ เมื่อผู้ใช้งานทำการเบิกอะไหล่จนมาถึงจุดสั่งซื้อ ตัวโปรแกรมจะส่งข้อมูลมายังส่วนกลางเพื่อให้ทางส่วนกลางนำอะไหล่มาเติมที่โรงงานตามจำนวนสูงสุดที่ตั้งไว้ พร้อมออกใบวางบิลเพิ่อเก็บค่าใช้จ่ายต่อไป

                -  สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้โปรแกรม VMI Solution เพื่อใช้ในการบริหารจัดการอะไหล่
              ซึ่งโปรแกรมดังกล่าวนี้ ยังสามารถใช้ควบคุมรายการอื่นได้ด้วย นอกเหนือจากรายการที่เข้าร่วมโครงการ

                -  ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับสิทธิในการเข้าร่วมงานสัมมนา และกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหาร
              จัดการอะไหล่ และคลังอะไหล่ เมื่อยังคงอยู่ในโครงการ

                -  ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับข่าวสารที่จำเป็นตลอดเวลา เมื่อยังคงอยู่ในโครงการ